EBIKETIME - wypożyczalnia rowerów elektrycznych

Regulamin wypożyczalni rowerów elektrycznych 

 

Osoba wypożyczająca ma obowiązek zapoznać się z treścią  regulaminu oraz cennikiem. Jeżeli warunki przedstawione w regulaminie są akceptowalne klient nasz może przystąpić do wypożyczenia sprzętu.  Decydując się na wypożyczenie osoba wypożyczająca sprzęt jest świadoma, że zawiera umowę cywilnoprawną firmą Fabryka Endorfiny Sp. z o.o. ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków NIP: 6762599151 zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 

Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rowery nie będą wypożyczane.

 1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy Fabryka Endorfiny Sp. z o.o. ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków NIP: 6762599151. Wypożyczony sprzęt nie jest ubezpieczony, co oznacza, iż wypożyczający ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstały w rowerze podczas jego wypożyczenia, chyba że zawrze umowę ubezpieczenia wyłączającą jego odpowiedzialność. Szczegółowe Informacje dotyczące możliwości zawarcia umów udziela pracownik wypożyczalni.
 2. Aby wypożyczyć rower należy: przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem, być osobą pełnoletnią, podpisać umowę na wypożyczenie roweru akceptując warunki przedstawione w regulaminie wypożyczalni, wpłacić kaucję na pokrycie szkód związanych z użytkowaniem roweru oraz wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
 3. Klient musi być osobą pełnoletnią. Korzystanie z roweru przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego podopiecznego i ewentualne spowodowane przez niego szkody. Jeden Klient może wypożyczyć jeden rower, wyjątek stanowi wypożyczenie przez opiekuna prawnego (osobę pełnoletnią) dodatkowo roweru dla osoby niepełnoletniej. Jedna osoba pełnoletnia może wypożyczyć maksymalnie dwa rowery dla osób niepełnoletnich.
 4. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
 6. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystania go w bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem sposób.
 7. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. W przypadku użyczenia roweru osobom trzecim przedsiębiorca może zatrzymać wpłaconą kaucję.
 8. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy jeśli skradziony rower zostanie odzyskany ale uszkodzony w trakcie kradzieży. Wypożyczający ponosi pełny koszt naprawy jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu, powstałych w trakcie wypożyczenia roweru.
 9. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry.
 10. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 300zł.
 11. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 12. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez niego wszystkie szkody w tym również:


12.1. wyrządzone umyślnie lub nieumyślnie przez Wypożyczającego,
12.2. powstałe podczas kierowania rowerem przez Wypożyczającego w każdych przypadkach, w tym:
a) powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego albo stanu wyjątkowego oraz udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu, lub sabotażu;
b) powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia, przez osobę trzecią, każdego przestępstwa wskutek którego uszkodzeniu uległ przedmiot wypożyczenia;
c) powstałe wskutek kradzieży roweru, jego części lub wyposażenia
d) eksploatacyjne, powstałe w następstwie użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem;
e) powstałe podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach o charakterze wyczynowym, wyczynowego uprawiania sportu, udziału w wyprawach rowerowych do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
f) powstałe podczas transportu roweru innymi środkami lokomocji;

 1. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części, wynikającego z użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub w trakcie kradzieży, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany, zgodnie z fakturą, kosztami podanymi przez serwisanta. Opłata pobierana jest z kaucji, w przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji, wypożyczający zobowiązany jest niezwłocznie do pokrycia całego kosztu naprawy lub zakupu nowej części. Opłata, nawet nie wymagalna, jest potrącana z kaucji.
 • W przypadku uszkodzenia roweru Klient ponosi koszty jego naprawy w takim zakresie w jakim jest to konieczne do przywrócenia go do stanu poprzedniego. Naprawa roweru będzie dokonywana w oparciu o części nowe. Jeżeli koszty naprawy przekraczają wartość roweru Klient jest zobowiązany do zapłaty sumy stanowiącej wartość roweru określonej w umowie wypożyczenia. 
 • W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę roweru Klient pokrywa w całości zakup nowego roweru tego samego typu lub w przypadku braku takiego roweru jego odpowiednika. 
 • Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt, a w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży lub utraty jest zobowiązany pokryć powstałą szkodę, w kwocie odpowiadającej wartości utraconego, skradzionego lub uszkodzonego sprzętu. W przypadku uszkodzenia roweru, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy oraz zakup części do wymiany. Opłata za naprawę zostanie potrącona z kaucji. W przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji Klient zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia. Wycena kosztów napraw innych/pozostałych uszkodzeń ustalana będzie indywidualnie, w ciągu 7dmiu dni na podstawie wartości rynkowej części zamiennych oraz usługi, której zakup lub wykonanie będzie konieczny do przywrócenia roweru do stanu używalności. 
  1. Wypożyczający ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą podlegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. Wypożyczający mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
  2. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie – sprawny technicznie.
  3. W przypadku opóźnienia zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni przynajmniej 1 godzinę przed upływem terminu oddania sprzętu. Wypożyczalnia pobiera opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50 zł.
  4. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu pojazdu po upływie 12 godzin od daty zakończenia najmu zostaje zgłoszony na Policję i traktowany jako przywłaszczenie pojazdu przez najemcę.
  5. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek regulacji, napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze bez pisemnej zgody Wypożyczającego. 
  6. Klient może przewozić rowery własnym środkiem transportu wyłącznie za zgodą Wypożyczającego. W razie wypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przewożone rowery, nawet jeśli nie jest sprawcą zdarzenia. 
  7. Klient ma możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji wypożyczanego sprzętu telefonicznie, po uzyskaniu potwierdzenia dostępności roweru w terminie podanym przez Klienta. 
  8. Rezerwacja dochodzi do skutku po uiszczeniu przez Klienta opłaty za wypożyczany sprzęt za pośrednictwem wpłaty na wskazane przez Wypożyczającego konto. 
  9. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny rower tej samej klasy, po uprzednim poinformowaniu Klienta. 
  10. W przypadku dokonania rezerwacji sprzętu, Klient ma prawo rezygnacji z wypożyczenia sprzętu, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczającego w formie e-mail najpóźniej na 3 dni przed umówioną datą zawarcia umowy wypożyczenia. W takiej sytuacji Wypożyczający zwróci Klientowi poniesioną opłatę za wypożyczenie rezerwowanego sprzętu, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji, na konto wskazane przez Klienta. 
  11. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia sprzętu w terminie krótszym niż 3 dni przed planowaną datą wypożyczenia, poniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Za równoznaczne z rezygnacją z wypożyczenia uznaje się również nieodebranie zarezerwowanego sprzętu i niepodpisanie umowy wypożyczenia w umówionym terminie. 
  12. Po zawarciu umowy wypożyczenia w siedzibie wypożyczalni lub u Klienta i po wydaniu sprzętu, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wypożyczającego lub z przyczyn wynikających z siły wyższej. W przypadku odstąpienia do umowy z powyższych przyczyn, Wypożyczający zwraca Klientowi część wynagrodzenia za wypożyczenie sprzętu za okres, w którym umowa nie mogła być zrealizowana. Dla uniknięcia wątpliwości, nie stanowią podstaw do odstąpienia od umowy wypożyczenia w szczególności: niekorzystne warunki atmosferyczne lub ich zmiana w trakcie wykonywania umowy, awarie lub uszkodzenia sprzętu spowodowane z winy Klienta, stan nietrzeźwości Klienta, ewentualne urazy Klienta odniesione w czasie korzystania ze sprzętu. 
  13. Za wady ukryte w wypożyczonym sprzęcie Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności. 
  14. Firma Fabryka Endorfiny Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
  15. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji zamówienia.
  16. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Administratorem danych osobowych jest firma „Fabryka Endorfiny Sp. z o.o. ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków NIP: 6762599151. Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Najemcy.
  17. Dane osób wypożyczających rowery i akcesoria będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wynajęcia sprzętu, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
  18. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).
  19. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni. 
  20. W przypadku nie zastosowania się do zasad obowiązujących w wypożyczalni, pracownik może odmówić wypożyczenia roweru.